Langs de røde veiene finnes synlige og usynlige spor
etter arbeidsfolks kamp for et liv og et levebrød